Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: ”Regulamin”) określa zasady sprzedaży za pośrednictwem portalu internetowego produktów poligraficznych tworzonych na zamówinie (zwanych dalej: ”Produktami”), a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.
1.2.Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem online.dpidruk.pl, zwanego dalej Portalem.
1.2. Właścicielem i administratorem strony online.dpidruk.pl jest firma ARTEM Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 61, o numerze NIP: 5272712622, REGON: 147191724, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000506685, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej Drukarnią cyfrową dpiDRUK lub Drukarnią.
1.3. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Drukarni, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
1.4. Przed dokonaniem zakupu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.Jednocześnie zaznaczamy, iż zamówienie usługi bądź Produktu oferowanego przez Drukarnię jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, a zawarte w nim postanowienia staję się dla Klienta wiążące.

II. Zasady korzystania z Portalu
2.1. Warunkiem złożenia zamówienia na Produkty Drukarni jest założenie konta na Portalu online.dpidruk.pl poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, w tym podanie aktualnego adresu e-mail i nr tel.
2.2. Założenie konta na Portalu online.dpidruk.pl oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu.
2.3. Klientem Portalu mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej. Klientem Portalu nie może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tą osobę.
2.4. Online.dpidruk.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Portalu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez online.dpidruk.pl za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Drukarni.
2.5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Drukarni.
2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Portalu usługami, Drukarnia podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.
2.7. Klient Portalu online.dpidruk.pl nie może:
a) dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystać z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
c) rozsyłać lub umieszczać w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystać z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Drukarni,
2.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku,
b) korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
3.1. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są Produkty oraz usługi poligraficzne, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego.
3.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę online.dpidruk.pl, założyć konto, dokonać wyboru Produktu i jego parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożyć Zamówienie.
3.3. Po kliknięciu przycisku ”Dodaj do koszyku” Klient zostanie przeniesiony na stronę „Twoje zamówienia”, gdzie może wybrać metodę wysłania pliku graficznego, metodę płatności oraz sposób dostawy a także podać adresy, na jakie ma dotrzeć przesyłka z Zamówieniem.
3.4. Kliknięcie przycisku „zamów” spowoduje wygenerowanie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany w czasie rejestracji adres. Wiadomość jest propozycją zawarcia Umowy sprzedaży i zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:
a) przedmiot Zamówienia oraz jego numer,
b) łączną cenę zamawianych Produktów lub usług,
c) sugerowaną metodę płatności oraz dostawy,
d) adres domyślny pod jaki online.dpidruk.pl dostarczy przesyłkę i w jakim czasie.
3.5. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient dokona akceptacji wszystkich przesłanych plików graficznych oraz płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie Drukarni (dla zleceń opłaconych przelewem lub przy wykorzystaniu systemu ”Przelewy24”).
3.6. Akceptacja przez Klienta wszystkich przesłanych plików graficznych stanowi oświadczenie woli zawarcia z Drukarnią Umowy sprzedaży oraz, dla Zleceń już opłaconych, oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z druku.
3.7. Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych w ramach Portalu Produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.
3.8. Zamówienia, które nie zostały skierowane do realizacji przez 14 dni zostaną automatycznie usunięte z konta Klienta.
3.9. Dokonanie płatności możliwe jest przed akceptacją plików graficznych. Po zaksięgowaniu płatności na koncie, Drukarnia wystawi fakturę zgodnie z przyjętymi zasadami księgowymi.
3.10. Zamawiający może anulować Zlecenie opłacone przelewem, ale tylko do momentu weryfikacji i akceptacji plików graficznych.
3.11. Klient, który opłacił Zlecenie przelewem, które zostało anulowane albo Klient zrezygnował z zamówienia najdalej w ciągu 7 dni roboczych otrzyma zwrot środków pomniejszonych o koszty administracyjne wynikające z czynności, jakie Drukarnia musi podjąć by anulować rozpoczęty proces realizacji zlecenia. Wspomniane koszty wynoszą 24,60 zł brutto. Drukarnia wystawi wówczas fakturę korygującą umniejszającą wartość Zlecenia. 
3.12. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Produkcja, kontakt mailowy oraz akceptacja plików: pon. - sob. (9:00 - 21:00). Dokładne terminy realizacji określone są na stronie Portalu dla każdego Produktu odrębnie.
3.13. Drukarnia ma prawo odstąpić od zawartej Umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z przyczyn technologicznych, którymi są w szczególności awaria używanych w toku procesu poligraficznego urządzeń lub wystąpienie nieoczekiwanej zwyżki produkcyjnej bądź z powodu ograniczonej dostępności surowców na rynku.
3.14. Drukarnia zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do realizacji zamówienia lub natychmiastowego rozwiązania zawartej już umowy bez podania przyczyn.
W przypadku dokonania wpłaty kwota zostanie zwrócona na konto bankowe płatnika w terminie 3 dni roboczych po przyjęciu decyzji za minusem kosztów prac spełnionych do chwili odstąpienia od umowy. Zamawiający zostanie poinformowany mailowo o danej sytuacji.
3.15. Prawo do odstapienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

IV. Dostawa, odbiór
4.1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
4.2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich standardowo w ciągu 1-2 dni roboczych. Również możliwy jest odbiór osobisty w lokalu Drukarni (ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa) po wysłaniu przez nas e-mail wiadomości o gotowości zamówienia do odbioru. Możliwe godziny odbioru znajdziesz tu
4.3. Termin realizacji dostawy określony jest dla poszczególnych Produktów odrębnie i przedstawiony na Portalu online.dpidruk.pl.
4.4. Drukarnia dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie, jednak dopuszcza możliwość wydłużenia terminu jego realizacji z powodu wystąpienia nieoczekiwanej zwyżki produkcyjnej, maksymalnie o 2 dni robocze. Opóźnienia realizacji we wskazanym terminie nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczej Drukarni względem Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od Umowy. Gdy zwłoka spowodowana zwyżką produkcyjną przekroczy 2 dni, Klient może otrzymać rekompensatę w wysokości 1% wartości umowy za każdy jej dzień. Łączna wartość rekompensaty ograniczona zostaje do 5% wartości umowy.
4.5. Drukarnia dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn losowych i niezależnych od Drukarni, takich jak: braki w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego; opóźnienia występujące po stronie dostawców przesyłek czy awarie urządzeń używanych w toku procesu poligraficznego. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni względem Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy.

V. Ceny i metody płatności
5.1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, pakowania, kartonu i podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Koszt druku nie obejmuje przygotowania projektu. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów, dopłaty za niestandardowe pakowanie.
5.2. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmian kosztów zakupów materiałów. 
5.3. Płatności za Zlecenie można dokonać:
a) za pomocą zintegrowanego systemu płatniczego Przelewy24 w tym: szybkie przelewy, Blik, karty płatnicze
b) korzystając z przelewu bankowego tradycyjnego na konto ARTEM sp. z o.o. w BNP Paribas Bank Polska S. A. nr 75 1750 0012 0000 0000 3806 1747 lub Santander Bank Polska S. A. nr 25 1090 1883 0000 0001 5697 0951.
5.4. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system Przelewy24 są przekazywane na rzecz PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, Polska, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności.
5.5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
5.6. Dokonując zakupów na Portalu online.dpidruk.pl Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną.

VI. Materiały do druku
6.1. Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Drukarnia ma prawo odmówić jego realizacji.
6.2. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.
6.3. Materiały, które Drukarnia otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych na Portalu.
6.4. W przypadku niezgodności plików przesłanych przez Klienta z instrukcją umieszczoną na Portalu, Klient zostanie o tym poinformowany, co jest jednoznaczne z warunkową lub negatywną weryfikacją plików graficznych.
6.5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.
6.6. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych.
6.7. Dane przesyłane do Drukarni archiwizowane są bezterminowo.
Wyjątek stanowią pliki graficzne Klientów dodane do zamówień, które będą usuwane z systemu już po jednym miesiącu od ich ostatniego wykorzystania.

VII. Reklamacje
7.1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
- pisemnie na adres: ul. Obozowa 61/U4, 01-418 Warszawa
- w formie elektronicznej na adres info@dpidruk.pl
W mailu zwrotnym Klient zostanie poinformowany o procedurze rozpatrzenia reklamacji.
7.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
7.3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 7 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.
7.4. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Wyjątek stanowią reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy. W takim przypadku będą one rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu wolnym. Powyższe terminy są nieprzekraczalne dla udzielenia odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego Zamówienia. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Drukarnia jest zobowiązana skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.
7.5. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 17.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
7.6. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
7.7. Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Drukarnię.
7.8. Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych tonerem. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. Drukarnia dopuszcza możliwość rezygnacji z bigowania dla gramatury 150g, jeśli wyżej wymienione zjawisko nie występuje. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni.
7.9. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
a) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
b) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania): tolerancja do 1 mm,
c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania): do 1 mm,
e) różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi Produktu: nie przekraczające +/- 3% ilości zamówionej,
f) przy krojeniu wydruków wielkoformatowych dopuszczalna dokładność wymiarów mieści się w zakresie +/- 1 cm.
7. 10. Drukarnia ocenia zasadność Reklamacji na podstawie zarchiwizowanych próbek. W przypadku rozpatrywania niejednoznacznych reklamacji Drukarnia może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - koszt przesłania zwrotu ponosi Drukarnia.
7.11. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.
7.12. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
7.13. Materiały wykorzystane we wzorniku papierów do druku cyfrowego i materiałów do druku wielkoformatowego są przykładowymi i mogą różnić się od tych, które stosowane są w druku Zamówień składanych na Portalu online.dpidruk.pl. Różnica jest wynikiem stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów i mieści się w granicach tolerancji gramatur papierów ogólnie przyjętej w poligrafii.
7.14. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa Produktów do Klienta.

VIII. Zgłoszenie błędu w funkcjonowaniu Portalu
8.1. Drukarnia podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
8.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu online.dpidruk.pl Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@dpidruk.pl
8.3. Zgłaszając błąd systemu Klient powinien podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

IX. Postanowienia końcowe
9.1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ARTEM Sp. z o. o. a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby firmy.
9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

X. Definicje
1. Klient - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, dokonująca Zamówienia w ramach Portalu.
2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu Drukarni cyfrowej dpiDRUK.
4. Portal - serwis internetowy dostępny pod adresem online.dpidruk.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
5. Produkty - materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Portalu online.dpidruk.pl
6. Umowa sprzedaży - Umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą ARTEM Sp. z o. o., a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego online.dpidruk.pl
7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
8. Zamówienie - zwane również Zleceniem: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
9. Proces zakupowy - ścieżka zakupowa od momentu wybrania Produktu do momentu złożenia Zamówienia.